DEMの勉強2

意味も分からず線とか追加。厳密な当たり判定すらできず、ズルしてみたけど、うまく動いとる。ゲームとかならまだしも、解析でやっちゃいかんでしょー。

# -*- coding: utf-8 -*-

import sys
import math
import random
from PySide import QtGui,QtCore

g = 9.80665 # 重力加速度
rho = 10 # 粒子間密度
pn = 0 #粒子数

class Particle():
  def __init__(self,x,y,vx=0,vy=0):
    global pn
    self.n = pn #粒子NO.
    pn += 1
    self.r = 5 #半径
    self.x = x #X座標
    self.y = y #Y座標
    self.a = 0 #角度
    self.dx = 0 #X方向増加量
    self.dy = 0 #Y方向増加量
    self.da = 0 #角度増加量
    self.vx = vx #X方向速度
    self.vy = vy #Y方向速度
    self.va = 0 #角速度
    self.fy = 0
    self.fx = 0
    self.fm = 0
  
    self.m = 4.0/3.0*math.pi*rho*self.r**3 # 質量
    self.Ir = math.pi*rho*self.r**4/2.0 #慣性モーメント
    
    self.en = [] #弾性力(直方向)
    self.es = [] #弾性力(せん断方向)

  def config(self):
    self.en = [0 for i in range(pn)]
    self.es = [0 for i in range(pn)]
    
  def nextStep(self,dt):
    #位置更新(オイラー差分)
    ax = self.fx/self.m
    ay = self.fy/self.m
    aa = self.fm/self.Ir
    self.vx += ax*dt
    self.vy += ay*dt
    self.va += aa*dt
    self.dx = self.vx*dt
    self.dy = self.vy*dt
    self.da = self.va*dt
    self.x += self.dx
    self.y += self.dy
    self.a += self.da

class Line():
  def __init__(self,x1,y1,x2,y2):
    global pn
    self.n = pn #粒子NO.
    pn += 1
    self.x1 = x1
    self.y1 = y1
    self.x2 = x2
    self.y2 = y2
    

class Interface():
  def __init__(self):
    pass


class DEM():
  
  def __init__(self):
    
    self.step = 0
    self.dt = 0.001
    self.pars = []
    self.lines = []
    
    # set particle
    for i in range(10):
      p = Particle(random.randint(-140,140),random.randint(0,90),
             random.randint(-40,40),random.randint(-40,40))
      self.pars.append(p)
      
    p1 = Particle(120,80,0,0)
    p2 = Particle(-40,50,0,0)
    #p3 = Particle(10,20,-20,30)
    #p4 = Particle(-80,80,40,5)
    #self.pars.append(p1)
    self.pars.append(p2)
    #self.pars.append(p3)
    #self.pars.append(p4)
      
    # set line
    l1 = Line(-150,-100, 150,-100)
    l2 = Line(-150, 100,-150,-100)
    l3 = Line( 150, 100, 150,-100)
    l4 = Line(-150, 100, 150, 100)
    l5 = Line(-120,-10,80,-40)
    l6 = Line(100,50,-30,30)
    
    self.lines.append(l1)
    self.lines.append(l2)
    self.lines.append(l3)
    self.lines.append(l4)
    self.lines.append(l5)
    self.lines.append(l6)
    
    for p in self.pars:
      p.config()
 
  def calcForce(self):
    #2粒子間の接触判定
    combs = [(p1, p2) for p1 in self.pars for p2 in self.pars]
    for p1,p2 in combs:
      if p1.n == p2.n:
        continue
      
      lx = p1.x - p2.x
      ly = p1.y - p2.y
      ld = math.sqrt(lx**2+ly**2)
      
      if (p1.r+p2.r)>ld:
        cos_a = lx/ld
        sin_a = ly/ld
        self.force2par(p1,p2,cos_a,sin_a)
      else:
        p1.en[p2.n] = 0.0
        p1.es[p2.n] = 0.0
    
    #粒子と線の接触判定    
    combs = [(l, p) for l in self.lines for p in self.pars]
    for l,p in combs:
      hit = False
      th0 = math.atan2(l.y2-l.y1,l.x2-l.x1)
      th1 = math.atan2(p.y-l.y1,p.x-l.x1)
      a = math.sqrt((p.x-l.x1)**2+(p.y-l.y1)**2)
      d = abs(a*math.sin(th1-th0))
      if d < p.r:
        b = math.sqrt((p.x-l.x2)**2+(p.y-l.y2)**2)
        s = math.sqrt((l.x2-l.x1)**2+(l.y2-l.y1)**2)
        if a < s and b < s:
          s1 = math.sqrt(a**2-d**2)
          x = l.x1 + s1*math.cos(th0)
          y = l.y1 + s1*math.sin(th0)
          hit = True
        elif a < b and a < p.r:
          x = l.x1
          y = l.y1
          hit = True
        elif b < p.r:
          x = l.x2
          y = l.y2
          hit = True    
      if hit:
        self.force2line(p,l,x,y)
      else:
        p.en[l.n] = 0.0
        p.es[l.n] = 0.0
        pass
    
    #外力
    for p in self.pars:
      p.fy += -g*p.m #重力
  
  def force2line(self,p1,line,x,y):
    kn = 10**7 #弾性係数(法線方向)
    etan = 0 #粘性係数(法線方向)
    ks = 50000 #弾性係数(せん断方向)
    etas = 1000 #粘性係数(せん断方向)
    frc = 10 #摩擦係数
    
    lx = p1.x - x
    ly = p1.y - y
    ld = math.sqrt(lx**2+ly**2)
    cos_a = lx/ld
    sin_a = ly/ld
    
    #相対的変位増分
    un = +(p1.dx)*cos_a+(p1.dy)*sin_a
    us = -(p1.dx)*sin_a+(p1.dy)*cos_a+(p1.r*p1.da)
    #相対的速度増分
    vn = +(p1.vx)*cos_a+(p1.vy)*sin_a
    vs = -(p1.vx)*sin_a+(p1.vy)*cos_a+(p1.r*p1.va)
    #合力
    p1.en[line.n] += kn*un
    p1.es[line.n] += ks*us
    
    hn = p1.en[line.n] + etan*vn
    hs = p1.es[line.n] + etas*vs
    
    if hn <= 0.0:
      #法線力がなければ、せん断力は0
      hs = 0.0
    elif abs(hs)-frc*hn >= 0.0:
      #摩擦力以上のせん断力は働かない
      hs = frc*abs(hn)*hs/abs(hs)   
    
    #合力
    p1.fx += -hn*cos_a + hs*sin_a
    p1.fy += -hn*sin_a - hs*cos_a
    p1.fm -= p1.r*hs
  
  def force2par(self,p1,p2,cos_a,sin_a):

    kn = 10**6 #弾性係数(法線方向)
    etan = 1000 #粘性係数(法線方向)
    ks = 5000 #弾性係数(せん断方向)
    etas = 1000 #粘性係数(せん断方向)
    frc = 10 #摩擦係数
    
    #相対的変位増分
    un = +(p1.dx-p2.dx)*cos_a+(p1.dy-p2.dy)*sin_a
    us = -(p1.dx-p2.dx)*sin_a+(p1.dy-p2.dy)*cos_a+(p1.r*p1.da+p2.r*p2.da)
    #相対的速度増分
    vn = +(p1.vx-p2.vx)*cos_a+(p1.vy-p2.vy)*sin_a
    vs = -(p1.vx-p2.vx)*sin_a+(p1.vy-p2.vy)*cos_a+(p1.r*p1.va+p2.r*p2.va)
    #合力
    p1.en[p2.n] += kn*un
    p1.es[p2.n] += ks*us
    
    hn = p1.en[p2.n] + etan*vn
    hs = p1.es[p2.n] + etas*vs
    
    if hn <= 0.0:
      #法線力がなければ、せん断力は0
      hs = 0.0
    elif abs(hs)-frc*hn >= 0.0:
      #摩擦力以上のせん断力は働かない
      hs = frc*abs(hn)*hs/abs(hs)   
    
    #合力
    p1.fx += -hn*cos_a + hs*sin_a
    p1.fy += -hn*sin_a - hs*cos_a
    p1.fm -= p1.r*hs
  
  def clacStep(self):
    for p in self.pars:
      p.fx = 0
      p.fy = 0
      p.fm = 0
      
    self.calcForce()
    
    for p in self.pars:
      p.nextStep(self.dt)
      
    self.step += 1
  
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
  def __init__(self, *argv, **keywords ):
    super(MainWindow,self).__init__(*argv,**keywords)
    self.resize(320, 220)
    
    self.view = QtGui.QGraphicsView(self)
    self.scene = QtGui.QGraphicsScene(self.view)
    self.view.setScene(self.scene)
    self.setCentralWidget(self.view)
    
    self.pen = QtGui.QPen()
    self.pen.setColor(QtGui.QColor('#000000'))
    
    self.dem = DEM()
    
    self.step_limit = int(1/self.dem.dt*5)
    #self.step_limit = float("inf")
    print('limit',self.step_limit)
    self.output_step = 0
    self.output_interval = 10

    self.redraw()
    
    self.timer = QtCore.QTimer(self)
    self.timer.setInterval(int(1000*self.dem.dt))
    print('interval',int(1000*self.dem.dt))
    self.timer.timeout.connect(self.drawLoop)
    self.timer.start()
    

  def redraw(self):
    for item in self.scene.items():
      self.scene.removeItem(item)
      pass
    for p in self.dem.pars:
      self.scene.addEllipse(p.x-p.r,-p.y-p.r,p.r*2,p.r*2,self.pen)
      
    for l in self.dem.lines:
      self.scene.addLine(l.x1,-l.y1,l.x2,-l.y2,self.pen)
    
  def drawLoop(self):
    self.dem.clacStep()
    self.redraw()
    if self.dem.step % self.output_interval == 0:
      #self.saveJpeg()
      self.output_step += 1
    if self.dem.step >= self.step_limit:
      self.timer.stop()
      self.close()
    
    
  def saveJpeg(self):
    pix = QtGui.QPixmap(330,220)
    pix.fill(QtCore.Qt.white)
    paint = QtGui.QPainter(pix)
    
    self.scene.render(paint)#,QtCore.QRect(0,0,300,200))
    pix.save('c://Temp/dem/capture%03d.jpg' % self.output_step,'JPG')
    paint.end()

def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  w = MainWindow()
  w.show()
  sys.exit(app.exec_())

if __name__ == '__main__':
  main()

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です